Formalności

PRZEPISY PRAWA

 

Identyfikacja

Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Jednolity tek­st usta­wy wraz ze zmia­na­mi z dnia 11 mar­ca 2016 r.
Dz.U. 2004 Nr 91 Poz. 872

Metody identyfikacji koniowatych – Rozporządzenie obowiązujące od 1 stycznia 2016
Rozporządzenie wy­ko­naw­cze Komisji (UE) 2015/​262 z dnia 17 lu­te­go 2015 r. do­ty­czą­ce me­tod iden­ty­fi­ka­cji ko­nio­wa­ty­ch.

Opłaty za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 ma­ja 2016 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie opłat za czyn­no­ści zwią­za­ne z iden­ty­fi­ka­cją i re­je­stra­cją ko­nio­wa­te­go, wy­da­niem i do­rę­cze­niem pasz­por­tu ko­nio­wa­te­go lub je­go du­pli­ka­tu oraz z wy­da­wa­niem i do­rę­cza­niem pasz­por­tów by­dła lub ich du­pli­ka­tów.

Rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłaty za przekazanie i wprowadzenie informacji do centralnej bazy danych oraz ich przechowywanie
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierp­nia 2016 r. do­ty­czą­ce wy­so­ko­ści i spo­so­bu po­bie­ra­nia opła­ty za prze­ka­za­nie i wpro­wa­dze­nie in­for­ma­cji do cen­tral­nej ba­zy da­ny­ch oraz ich prze­cho­wy­wa­nie.

Rozporządzenie w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grud­nia 2016 r. w spra­wie wy­ko­ny­wa­nia nad­zo­ru w za­kre­sie iden­ty­fi­ka­cji i re­je­stra­cji zwie­rząt, współ­pra­cy or­ga­nów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz pod­mio­tów pro­wa­dzą­cy­ch re­je­stry ko­nio­wa­ty­ch, a tak­że do­ko­ny­wa­nia zmian w re­je­strze zwie­rząt go­spo­dar­ski­ch ozna­ko­wa­ny­ch, re­je­stra­ch ko­nio­wa­ty­ch i cen­tral­nej ba­zie da­ny­ch na pod­sta­wie art. 32 ust. 3 usta­wy z dnia 2 kwiet­nia 2004 r. o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji i re­je­stra­cji zwie­rząt.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1172 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 588 i 1605

Hodowla

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012
Rozporządzenie w spra­wie ho­dow­li zwie­rząt z dnia 8 czerw­ca 2016 r.

USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
Jednolity tek­st usta­wy, wraz ze zmia­na­mi z dnia 5 li­sto­pa­da 2009 r.
Dz.U. 2007 Nr 133 Poz. 92

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w spra­wie do­dat­ko­wy­ch wy­ma­gań, ja­kie po­win­ny speł­niać związ­ki ho­dow­ców lub in­ne pod­mio­ty ubie­ga­ją­ce się o pro­wa­dze­nie re­je­strów zwie­rząt go­spo­dar­ski­ch in­ny­ch niż świ­nie z dnia 28 kwiet­nia 2008 r.

Materiał biologiczny
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 26 li­sto­pa­da 2009 r. w spra­wie ma­te­ria­łu bio­lo­gicz­ne­go wy­ko­rzy­sty­wa­ne­go w roz­ro­dzie zwie­rząt go­spo­dar­ski­ch.
Dz.U. 2009 Nr 209 Poz. 1610 z dnia 10 grud­nia 2009 r.

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia punktu kopulacyjnego
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 22 czerw­ca 2004 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wy­ch wy­ma­gań we­te­ry­na­ryj­ny­ch dla pro­wa­dze­nia punk­tu ko­pu­la­cyj­ne­go.
Dz.U. 2004 Nr 156 Poz. 1638 z dnia 8 lip­ca 2004 r.

Maksymalne wysokości opłat pobierane za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru
Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 mar­ca 2016 r. w spra­wie ogło­sze­nia jed­no­li­te­go tek­stu roz­po­rzą­dze­nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra­wie mak­sy­mal­nej wy­so­ko­ści opłat po­bie­ra­ny­ch za do­ko­na­nie wpi­su do księ­gi ho­dow­la­nej i re­je­stru, wy­da­nie za­świad­cze­nia po­twier­dza­ją­ce­go do­ko­na­nie wpi­su do księ­gi ho­dow­la­nej lub re­je­stru oraz wy­da­nie świa­dec­twa po­twier­dza­ją­ce­go po­cho­dze­nie zwie­rząt ho­dow­la­ny­ch i ma­te­ria­łu bio­lo­gicz­ne­go bę­dą­ce­go przed­mio­tem han­dlu.
Warszawa, dnia 7 kwiet­nia 2016 r. Poz. 466

Handel

Fragment Kodeksu Cywilnego dotyczący przepisów regulujących Sprzedaż, obo­wią­zu­ją­ce od 24 grud­nia 2014 r.

Obrót i handel końmi w świetle nowych przepisów
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej po­cią­gnę­ło za so­bą ko­niecz­no­ść do­sto­so­wa­nia wie­lu prze­pi­sów…

Warunki weterynaryjne

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie i przemieszczaniu koniowatych
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwiet­nia 2004 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wy­ch wy­ma­gań we­te­ry­na­ryj­ny­ch przy przy­wo­zie i prze­miesz­cza­niu ko­nio­wa­ty­ch.
Dz.U. 2004 Nr 100 Poz. 1020 z dnia 28 kwiet­nia 2004 r.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych, jakie muszą spełniać gospodarstwa (…)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 wrze­śnia 2003 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wy­ch wa­run­ków we­te­ry­na­ryj­ny­ch, ja­kie mu­szą speł­niać go­spo­dar­stwa w przy­pad­ku, gdy zwie­rzę­ta lub środ­ki spo­żyw­cze po­cho­dze­nia zwie­rzę­ce­go po­cho­dzą­ce z ty­ch go­spo­dar­stw są wpro­wa­dza­ne na ry­nek.
Dz.U. 2003 Nr 168 Poz. 1643 z dnia 18 wrze­śnia 2003 r.

Różne

Kwalifikacje kierowców transportujących zwierzęta oraz Zmiana do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierp­nia 2004 r. w spra­wie wa­run­ków i try­bu po­twier­dza­nia kwa­li­fi­ka­cji kie­row­ców i kon­wo­jen­tów za­trud­nio­ny­ch przy trans­por­cie zwie­rząt.

Praktyczne wska­zów­ki dla rol­ni­ków w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Dobrostan (ochrona zwierząt, transport)

Pozostałe prze­pi­sy (do­ty­czą­ce do­bro­sta­nu, t.j. ochro­na zwie­rząt i trans­port) moż­na zna­leźć na tej stronie.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube