Hodowla

Wymagania dotyczące badań markerów genetycznych DNA

 

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że przy wpi­sy­wa­niu ko­ni do ksiąg stad­ny­ch oraz re­je­stru ku­ców i ko­ni ma­ły­ch obo­wią­zu­ją na­stę­pu­ją­ce wy­ma­ga­nia do­ty­czą­ce ba­dań mar­ke­rów ge­ne­tycz­ny­ch DNA:

Polski koń zimnokrwisty

 1. Ogiery wpi­sy­wa­ne od 1 stycz­nia 2008 r. do księ­gi stad­nej ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty mu­szą mieć po­twier­dzo­ne po­cho­dze­nie po oj­cu i mat­ce (je­śli mat­ka by­ła wpi­sa­na do księ­gi po 1 stycz­nia 2007 r).
 2. Klacze ra­sy zim­no­krwi­stej ho­dow­li kra­jo­wej, wpi­sy­wa­ne do księ­gi głów­nej od 1 stycz­nia 2007 r., mu­szą mieć zba­da­ne DNA (oraz gru­py krwi, je­że­li u oj­ca i/​lub mat­ki ba­da­no tyl­ko gru­py krwi). Jeżeli oj­ciec lub mat­ka kla­czy ma wy­ko­na­ne ba­da­nie mar­ke­rów DNA lub grup krwi, to na­le­ży po­twier­dzić po­cho­dze­nie kla­czy po wska­za­ny­ch ro­dzi­ca­ch.
 3. Ogiery im­por­to­wa­ne, wpi­sy­wa­ne do księ­gi stad­nej ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty, mu­szą mieć po­twier­dzo­ne po­cho­dze­nie po oboj­gu ro­dzi­ca­ch.
 4. Klacze im­por­to­wa­ne, wpi­sy­wa­ne do księ­gi stad­nej ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty, mu­szą mieć po­twier­dzo­ne po­cho­dze­nie przy­naj­mniej po oj­cu.

Rasy szlachetne

 1. Ogiery ras szla­chet­ny­ch wpi­sy­wa­ne do ksiąg stad­ny­ch ko­ni ras: pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, wiel­ko­pol­skiej, ma­ło­pol­skiej i ślą­skiej mu­szą mieć po­twier­dzo­ne po­cho­dze­nie po oboj­gu ro­dzi­ca­ch.
 2. Klacze ras szla­chet­ny­ch ho­dow­li kra­jo­wej, wpi­sy­wa­ne do księ­gi głów­nej od 1 stycz­nia 2007 r., mu­szą mieć zba­da­ne DNA (oraz gru­py krwi, je­że­li u oj­ca i/​lub mat­ki ba­da­no tyl­ko gru­py krwi). Jeżeli oj­ciec lub mat­ka kla­czy ma wy­ko­na­ne ba­da­nie mar­ke­rów DNA lub grup krwi, to na­le­ży po­twier­dzić po­cho­dze­nie kla­czy po wska­za­ny­ch ro­dzi­ca­ch.
 3. Importowane ogie­ry ras szla­chet­ny­ch, przed­sta­wia­ne pod­czas kwa­li­fi­ka­cji do ZT oraz wpi­sy­wa­ne do ksiąg stad­ny­ch ko­ni ras: pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, wiel­ko­pol­skiej, ma­ło­pol­skiej i ślą­skiej na pod­sta­wie wy­ni­ków w al­ter­na­tyw­ny­ch pró­ba­ch dziel­no­ści (MPMK, sport, wy­ści­gi) mu­szą mieć po­twier­dzo­ne po­cho­dze­nie po oboj­gu ro­dzi­ca­ch. Należy w tym przy­pad­ku spro­wa­dzić do Polski wy­ni­ki ba­dań DNA oboj­ga ro­dzi­ców ba­da­ne­go ko­nia i w Polsce wy­ko­nać peł­ne ba­da­nie po­twier­dza­ją­ce je­go po­cho­dze­nie po wska­za­ny­ch ro­dzi­ca­ch.
 4. Importowane kla­cze ras szla­chet­ny­ch wpi­sy­wa­ne do ksiąg stad­ny­ch ko­ni ras: pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, wiel­ko­pol­skiej, ma­ło­pol­skiej i ślą­skiej mu­szą mieć po­twier­dzo­ne po­cho­dze­nie przy­naj­mniej po oj­cu.

Rasy prymitywne

Ogiery i kla­cze ras pry­mi­tyw­ny­ch (ko­nik pol­ski i ra­sa hu­cul­ska) mu­szą mieć po­twier­dzo­ne po­cho­dze­nie po oboj­gu ro­dzi­ca­ch. Badanie DNA (oraz ba­da­nie grup krwi w przy­pad­ku, gdy ro­dzi­ce nie ma­ją zba­da­ne­go DNA) wy­ko­nu­je się przed wy­sta­wie­niem pasz­por­tu dla źre­bię­cia.

Kuce i konie małe

 1. Wszystkie kla­cze i ogie­ry wpi­sy­wa­ne do księ­gi głów­nej ku­ców (G, GI, GII) oraz im­por­to­wa­ne ku­ce i ko­nie ma­łe (kla­cze i ogie­ry), wpi­sy­wa­ne do re­je­stru mu­szą mieć zba­da­ne DNA i gru­py krwi (je­że­li u oj­ca i/​lub mat­ki ba­da­no tyl­ko gru­py krwi). Jeżeli ro­dzi­ce ma­ją zba­da­ne DNA lub gru­py krwi (wy­nik ba­da­nia znaj­du­je się w ba­zie la­bo­ra­to­rium), to na­le­ży po­twier­dzić po­cho­dze­nie po wska­za­ny­ch ro­dzi­ca­ch. Klaczy wpi­sy­wa­ny­ch do księ­gi wstęp­nej ba­da­nie DNA nie obo­wią­zu­je.
 2. Ogiery wpi­sy­wa­ne do re­je­stru ku­ców i ko­ni ma­ły­ch mu­szą mieć wy­ko­na­ne ba­da­nie DNA (oraz grup krwi, je­że­li u oj­ca i/​lub mat­ki ba­da­no tyl­ko gru­py krwi), a je­śli w ba­zie znaj­du­ją się wy­ni­ki ich ro­dzi­ców – po­twier­dzo­ne po­cho­dze­nie po wska­za­ny­ch ro­dzi­ca­ch. Klaczy wpi­sy­wa­ny­ch do re­je­stru nie obo­wią­zu­je ba­da­nie DNA.

Ponadto przypominamy, że:

 1. Wszystkie źre­bię­ta ho­dow­la­ne uro­dzo­ne w wy­ni­ku in­se­mi­na­cji mu­szą mieć przed wy­sta­wie­niem pasz­por­tu po­twier­dzo­ne po­cho­dze­nie po oboj­gu ro­dzi­ca­ch. Zgodnie z za­pi­sem pro­gra­mów ho­dow­la­ny­ch dla ko­ni po­szcze­gól­ny­ch ras „kla­cz pod­da­wa­na za­bie­go­wi sztucz­ne­go una­sie­nia­nia mu­si mieć przed wy­źre­bie­niem wy­ko­na­ne ba­da­nie mar­ke­rów ge­ne­tycz­ny­ch DNA”.
 2. Od 2008 r. wszyst­kie ogie­ry uży­wa­ne w roz­ro­dzie mu­szą po­sia­dać wy­ni­ki ba­dań DNA (do­ty­czy to rów­nież ogie­rów ku­ców i ko­ni ma­ły­ch oraz ra­sy qu­ar­ter hor­se, fry­zyj­skiej, ka­bar­dyń­skiej, li­pi­cań­skiej, kla­drub­skiej, pa­int, kłu­sak itp.).

UWAGA!
W przy­pad­ku ko­ni im­por­to­wa­ny­ch, wła­ści­ciel ba­da­ne­go ko­nia do­star­cza do la­bo­ra­to­rium cer­ty­fi­ka­ty ba­dań DNA oboj­ga ro­dzi­ców (w przy­pad­ku im­por­to­wa­ne­go ogie­ra) lub oj­ca (w przy­pad­ku im­por­to­wa­nej kla­czy) lub pi­sem­nie zle­ca la­bo­ra­to­rium spro­wa­dze­nie ta­ki­ch cer­ty­fi­ka­tów z za­gra­ni­cy (nie do­ty­czy ku­ców i ko­ni ma­ły­ch).

 • RSS
 • Newsletter
 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • YouTube