Hodowla

KATEGORIE OGIERÓW

 

Ogiery ras: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi

 

Wyniki kategoryzacji ogierów ras szlachetnych z 01.01.2014 r.
(ostat­nia ak­tu­ali­za­cja 03.03.2014)
Jeżeli data w pliku (za­miesz­czona nad da­nymi) jest różna od daty ak­tu­ali­za­cji zmiesz­czo­nej na tej stro­nie, na­leży wy­czy­ścić pa­mięć pod­ręczną prze­glą­darki i po­brać plik po­now­nie.

 

Opisy kategorii

Kategoria C

 1. Ogiery, które od­po­wia­dają wa­run­kom eks­te­rie­ro­wym i ro­do­wo­do­wym oraz ukoń­czyły z wy­ni­kiem po­zy­tyw­nym próby dziel­no­ści w ZT lub uzy­skały okre­ślone wy­niki w al­ter­na­tyw­nych pró­bach dziel­no­ści (pa­trz pro­gramy ho­dow­lane dla koni rasy m, wlkp, sp) mogą być uży­wane w roz­ro­dzie w ka­te­go­rii C.
 2. Ogiery kat. C mogą być uży­wane w roz­ro­dzie mak­sy­mal­nie do 9 roku ży­cia włącz­nie. Nie uzy­ska­nie w tym okre­sie kat. B po­wo­duje wy­co­fa­nie ogiera z roz­rodu.

Kategoria B

 1. Ogiery z kat. C, w wieku 4 – 9 lat mogą uzy­skać kat. B, na pod­sta­wie de­cy­zji Komisji Księgi Stadnej, je­żeli po­twier­dziły swoją war­tość użyt­kową w Mistrzostwach Polski Młodych Koni lub w spo­rcie jeź­dziec­kim. Zobacz: warunki.
 2. Ogiery, które nie ukoń­czyły ZT, a uzy­skały prawo wpisu do ksiąg stad­nych na pod­sta­wie al­ter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści, otrzy­mują przy wpi­sie do księgi ka­te­go­rię B, je­żeli speł­nią wa­runki wy­mie­nione w ust. 1 (MPMK, sport jeź­dziecki).
 3. Ogiery, które uzy­skały kat. B na pod­sta­wie wy­ni­ków okre­ślo­nych w ust. 1 (MPMK, sport jeź­dziecki), winny w okre­sie po­sia­da­nia kat. C oraz do 4 se­zo­nów po otrzy­ma­niu ka­te­go­rii B uzy­skać min. 20 pkt. ho­dow­la­nych. Nie speł­nie­nie tego wa­runku po­wo­duje wy­co­fa­nie ogiera z roz­rodu.
 4. Ogiery kat. C, które nie speł­niły wy­ma­gań okre­ślo­nych w ust. 1 (MPMK, sport jeź­dziecki), mogą otrzy­mać kat. B, je­żeli do 9 roku ży­cia włącz­nie uzy­skały mi­ni­mum 35 pkt. ho­dow­la­nych za po­tom­stwo. Ogiery te winny w okre­sie po­sia­da­nia kat. C oraz do 4 se­zo­nów po otrzy­ma­niu ka­te­go­rii B uzy­skać min. 70 pkt. ho­dow­la­nych za po­tom­stwo. Nie speł­nie­nie tego wa­runku po­wo­duje wy­co­fa­nie ogiera z roz­rodu.
 5. Ogiery, które w pró­bach dziel­no­ści po 100-​dniowym tre­ningu osią­gnęły wy­nik równy lub wyż­szy od 125 punk­tów in­dek­so­wych i uzy­skały min. 81 punk­tów za ocenę po­kroju, otrzy­mują ka­te­go­rię B. Ogiery te w wieku do 6 lat włącz­nie winny: 
  • po­twier­dzić swoją war­tość użyt­kową (na podst. wy­ni­ków w MPMK lub spo­rcie jeź­dziec­kim), uzy­sku­jąc normę dla ogiera w tym wieku (pa­trz ust. 1, pkt. 1 i 2, a,b,c,d) lub
  • uzy­skać min. 20 pkt. ho­dow­la­nych za po­tom­stwo.

  Jeżeli ogier nie spełni jed­nego z po­wyż­szych wa­run­ków, to w wieku 7 lat prze­cho­dzi do kat. C.

Kategoria A

Ogiery mogą uzy­skać kat. A je­żeli uzy­skały:

 1. mi­ni­mum 200 pkt. ho­dow­la­nych za po­tom­stwo wpi­sane do ksiąg lub
 2. 100 pkt. ho­dow­la­nych za po­tom­stwo wpi­sane do ksiąg oraz osią­gnęły na­stę­pu­jące wy­niki w spo­rcie jeź­dziec­kim (w ca­łej ka­rie­rze):
  • skoki przez prze­szkody – 10 razy miej­sca 1-​3 w kon­kur­sach 140 cm i wyż­szych na ZOO lub miej­sca 1-​6 na za­wo­dach mię­dzy­na­ro­do­wych rangi CSI, CSIO i wyż­szych
  • ujeż­dże­nie – 10 razy wy­nik min. 66 % w kla­sie CC na za­wo­dach ZOO lub CDI, CDIO i wyż­szych lub w kla­sie CS – 8 razy wy­nik min. 66 %. Liczone są rów­nież kon­kursy kur.
  • WKKW – ogiery winny w kla­sie:
   • CNC** 4 razy za­jąć miej­sca od 1 do 3 lub
   • CIC** 3 razy za­jąć miej­sca od 1 do 3 lub
   • CCI** lub wyż­szej 2 razy za­jąć miej­sca od 1 do 3;
  • po­wo­że­nie – 6 razy miej­sca 1-​3 w kl. C na ZOO lub 5 razy miej­sca 1-​3 na CAI lub 3 razy miej­sca 1-​3 na CAIO lub 2 razy miej­sca 1-​10 na MŚ.

Kategoria „E”

Komisja Księgi Stadnej może nadać ka­te­go­rię „Elita” – „E” pod wa­run­kiem, że ogier uzy­skał nie mniej niż 200 pkt. ho­dow­la­nych za po­tom­stwo wpi­sane do ksiąg oraz co naj­mniej 6 sztuk jego po­tom­stwa (ogiery, kla­cze, wa­ła­chy) osią­gnęło okre­ślone po­ni­żej wy­niki w na­stę­pu­ją­cych dys­cy­pli­nach sportu jeź­dziec­kiego:

 • ujeż­dże­nie
  • za­ję­cie miejsc 1-​3 w MPMK lub
  • speł­nie­nie wa­run­ków okre­ślo­nych w ust. II, 2) a)

  lub

 • skoki przez prze­szkody
  • za­ję­cie miejsc 1-​5 w MPMK lub
  • speł­nie­nie wa­run­ków okre­ślo­nych w ust II, 2) b)

  lub

 • WKKW
  • za­ję­cie miejsc 1-​4 w MPMK lub
  • speł­nie­nie wa­run­ków okre­ślo­nych w ust II, 2) c)

  lub

 • po­wo­że­nie
  • za­ję­cie miejsc 1-​2 w MPMK lub
  • speł­nie­nie wa­run­ków okre­ślo­nych w ust II, 2) d).

Wyniki kategoryzacji z lat ubiegłych

Ogiery ras czystych

 • Ogierom ras czy­stych speł­nia­ją­cym wa­runki do­pusz­cze­nia do roz­rodu w ra­sach koni: ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chetny pół­krwi (pa­trz pro­gramy ho­dow­lane w/​w ras), nada­wana jest kat. B.
 • Jeżeli ogier rasy czy­stej w ciągu 5 ko­lej­nych se­zo­nów nie uzy­ska za po­tom­stwo 30 pkt. ho­dow­la­nych zo­staje wy­co­fany z roz­rodu.
 • Podwyższenie ka­te­go­rii do A i E od­bywa się po speł­nie­niu przez nie wa­run­ków prze­wi­dzia­nych dla ogie­rów pół­krwi.
 • W przy­padku ogie­rów ras czy­stych, które zo­stały do­pusz­czone do roz­rodu na pod­sta­wie te­stu 100-​dniowego, sto­suje się ta­kie same za­sady, jak dla ogie­rów pół­krwi.

Tabela punktów hodowlanych za ocenę potomstwa

 • za opi­sa­nego źre­baka (sy­saka) oce­nio­nego na: 
  • 11 pkt. – 0,25 pkt.
  • 12 pkt. – 0,50 pkt.
  • 13 pkt. – 0,75 pkt.
  • 14 pkt. – 1,00 pkt.
  • 15 pkt. – 1,25 pkt.
  • 16 pkt. – 1,50 pkt.
  • 17 pkt – 1,75 pkt.
  • 18-​20 pkt. – 2,00 pkt.
 • za klacz wpi­saną do księgi stad­nej – 8,00 pkt.
 • za ogiera wpi­sa­nego do księgi stad­nej – 30,00 pkt.

O nada­nie ogie­rowi ka­te­go­rii E, A i B jego wła­ści­ciel wy­stę­puje do Komisji Księgi Stadnej, za­łą­cza­jąc do wnio­sku do­ku­menty po­twier­dza­jące osią­gnię­cia spor­towe.

Wyniki spor­towe, na pod­sta­wie któ­rych można zmie­nić ka­te­go­rie ogie­rów, mu­szą być ofi­cjal­nymi wy­ni­kami spor­to­wymi, po­twier­dzo­nymi przez Polski Związek Jeździecki. Każda zmiana ka­te­go­rii wy­maga we­ry­fi­ka­cji wy­mia­rów i bo­ni­ta­cji.

W przy­padku wy­bit­nych osią­gnięć w spo­rcie jeź­dziec­kim Komisja Księgi Stadnej ma prawo od­stą­pić od za­sad nada­wa­nia ka­te­go­rii ogie­rom.

Nowym za­sa­dom ka­te­go­ry­za­cji pod­le­gają ogiery wpi­sy­wane do ksiąg od 2004 roku. Ogiery wpi­sane do ksiąg przed 2004 ro­kiem mogą być pod­dane no­wym za­sa­dom ka­te­go­ry­za­cji na wnio­sek wła­ści­cieli.

Nowym za­sa­dom ka­te­go­ry­za­cji pod­le­gają wszyst­kie ogiery rasy ślą­skiej oraz pol­ski koń zim­no­krwi­sty, bez względu na rok wpisu do księgi, z wy­jąt­kiem ogie­rów, które uzy­ska­łyby ka­te­go­rię niż­szą niż do­tych­cza­sowa.

Ogiery rasy polski koń zimnokrwisty

Kategoria C

Kategorię C otrzy­muje każdy ogier wpi­sany do księgi.

Kategoria B

Kategorię B naj­wcze­śniej w wieku 4 lat, ale nie wcze­śniej niż po dru­gim se­zo­nie ko­pu­la­cyj­nym, otrzy­muje ogier po speł­nie­niu na­stę­pu­ją­cych wa­run­ków:

 • za­li­cze­nie wła­ści­wej próby dla ogie­rów 4 let­nich i star­szych,
 • bo­ni­ta­cja mi­ni­mum 78 pkt.
 • opi­sa­nych 10 sztuk po­tom­stwa z oceną 15 i wię­cej punk­tów.

Kategoria A

Kategorię A naj­wcze­śniej w wieku 7 lat, ale nie wcze­śniej niż po czwar­tym se­zo­nie ko­pu­la­cyj­nym otrzy­muje ogier po speł­nie­niu na­stę­pu­ją­cych wa­run­ków:

 • wcze­śniej ka­te­go­ria B
 • bo­ni­ta­cja mi­ni­mum 80 pkt.
 • pięć sztuk po­tom­stwa wpi­sa­nego do ksiąg (ogiery i kla­cze).

Nowym za­sa­dom ka­te­go­ry­za­cji pod­le­gają wszyst­kie ogiery rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty, bez względu na rok wpisu do księgi, z wy­jąt­kiem ogie­rów, które uzy­ska­łyby ka­te­go­rię niż­szą niż do­tych­cza­sowa.

 • RSS
 • Newsletter
 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • YouTube