Hodowla

PROGRAMY HODOWLANE

 

Programy hodowlane

Uwaga!! Jesteśmy ak­tu­al­nie w trak­cie two­rze­nia jed­no­li­tej wer­sji pro­gra­mów.

ikona Rasa wlkp Konie rasy wielkopolskiej wer­sja z 2005 roku
ikona Rasa młp Konie rasy małopolskiej wer­sja obo­wią­zu­jąca od 01.06.2016 r.
ikona Rasa sp Konie rasy polski koń szlachetny półkrwi wer­sja z 2005 roku z na­nie­sio­nymi po­praw­kami za­twier­dzo­nymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ikona Rasa śl Konie rasy śląskiej wer­sja obo­wią­zu­jąca od 27.03.2015 r.
ikona Rasa pkz Konie ras zimnokrwistych wer­sja obo­wią­zu­jąca od 05.09.2016 r.
ikona rasa arden Konie rasy arden polski wer­sja obo­wią­zu­jąca od 05.09.2016 r.
ikona Rasa hc Konie rasy huculskiej wer­sja obo­wią­zu­jąca od 01.05.2014 r.
Przydomki hodowli huculskich 2016 r.
ikona Rasa kn Konie rasy konik polski wer­sja obo­wią­zu­jąca od 17.05.2016 r.
(zmiany za­zna­czone ko­lo­rem czer­wo­nym w pkt. 3 pod­pkt. 2, zał. nr 1 pkt. 3.4 pod­pkt. 5, za­łącz­nik nr 2 obo­wią­zują od 01.01.2017 r.)
ikona Rasa kuc - księga Polska Księga Stadna Kuców wer­sja obo­wią­zu­jąca od 01.03.2012 r.
ikona rasa kuce Kuce i konie małe – rejestr wer­sja obo­wią­zu­jąca od 01.03.2014 r.

 

Informacje

 


 

Sprawozdania z działalności Komisji Ksiąg Stadnych


 

Zmiany w programach hodowli

nie za­miesz­czone w jed­no­li­tych wer­sjach pro­gra­mów

Ras: małopolskiej (m), wielkopolskiej (wlkp) i polski koń szlachetny półkrwi (sp)


 

Archiwalne programy

ikona Rasa młp Konie rasy ma­ło­pol­skiej
ikona Rasa śl Konie rasy ślą­skiej
ikona Rasa pkz Konie ras zim­no­krwi­stych
ikona rasa arden Konie rasy ar­den pol­ski
ikona Rasa hc Konie rasy hu­cul­skiej
ikona Rasa kn Konie rasy ko­nik pol­ski
ikona Rasa kuc - księga Polska Księga Stadna Kuców
ikona rasa kuce Kuce i ko­nie małe – re­je­str
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube