Hodowla

Zmiany w „Programach hodowlanych”

 

Polski Związek Hodowców Koni infor­muje, że Komisje Ksiąg Stadnych wpro­wa­dziły zmiany do odpo­wied­nich „Programów hodowli”. Poprawione „Programy…” dla koni ras: ślą­skiej oraz hucul­skiej uka­zały się drukiem.

Główne zmiany w pro­gra­mie hodowli koni rasy pol­ski koń zimnokrwisty:

 • wpro­wa­dzono obo­wią­zek publicz­nego przed­sta­wia­nia do oceny wszyst­kich ogie­rów w celu wpisu do księgi, zarówno hodowli pol­skiej jak i zagra­nicz­nej. Oprócz tra­dy­cyj­nych aukcji jesien­nych, ogiery mogą być uzna­wane przy oka­zji innych imprez hodow­la­nych, pod warun­kiem, że oce­nie w jed­nym miej­scu zosta­nie pod­da­nych mini­mum 5 ogie­rów rasy pkz. Przepis obo­wią­zy­wać będzie od dnia 1 maja 2007 r.;
 • ogiery spro­wa­dzone z zagra­nicy mogą być przed­sta­wiane rów­nież poza aukcjami jesien­nymi, jed­nak w komi­sji oce­nia­ją­cej musi być mini­mum dwóch człon­ków Komisji Księgi Stadnej. Aby otrzy­mać licen­cję ogier taki musi uzy­skać mini­mum 81 pkt boni­ta­cyj­nych, w tym co naj­mniej: ocenę bar­dzo dobrą za kłodę (14 pkt) oraz dobrą za kopyta (8 pkt) i ruch (łącz­nie za stęp i kłus 16 pkt). Przepis będzie obo­wią­zy­wał od dnia 1 maja 2007 r.

Komisja Księgi Stadnej koni rasy ślą­skiej wpro­wa­dziła nastę­pu­jące zmiany:

 • kla­cze powinny być kryte nie wcze­śniej niż po ukoń­cze­niu 30 mie­sięcy, potom­stwo kla­czy kry­tych przed ukoń­cze­niem 30 mie­sięcy nie ma prawa wpisu do księgi;
 • został zmie­niony sys­tem kate­go­ry­za­cji ogie­rów. Nowy spo­sób kate­go­ry­za­cji prze­wi­duje oce­nia­nie każ­dego ogiera na pod­sta­wie punk­tów hodow­la­nych otrzy­ma­nych za ocenę jego potom­stwa. Nowa ocena obo­wią­zuje od dnia 1 stycz­nia 2008 r.;
 • zostały zmie­nione zasady kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów do tre­ningu w Zakładzie Treningowym;
 • wpro­wa­dzono moż­li­wość pod­da­wa­nia sta­cjo­nar­nemu tre­nin­gowi w ZT ogie­rów w wieku 4,5 roku, z zastrze­że­niem o obni­że­niu im wyniku koń­co­wego próby o 10%;
 • czas trwa­nia sta­cjo­nar­nego tre­ningu ogie­rów zakoń­czo­nego próbą dziel­no­ści został wydłu­żony z 28 do 60 dni;
 • została wpro­wa­dzona moż­li­wość pod­da­wa­nia kla­czy sta­cjo­nar­nej pró­bie dziel­no­ści, zgod­nie z regu­la­mi­nem próby prze­wi­dzia­nej dla ogierów.

W rasie hucul­skiej wpro­wa­dzono m.in. poniż­sze zmiany (obo­wią­zu­jące od 1 stycz­nia 2007 r.):

 • wpro­wa­dzono obo­wią­zek kwa­li­fi­ka­cji mło­dych ogie­rów wyłącz­nie na corocz­nie orga­ni­zo­wa­nych prze­glą­dach, ter­miny i miej­sca kwa­li­fi­ka­cji usta­lane są przez Komisję Księgi Stadnej. Obowiązujący corocz­nie okres kwa­li­fi­ka­cji ustala się od 15 maja do 30 listo­pada, mini­malna liczba ogie­rów przed­sta­wio­nych do kwa­li­fi­ka­cji to 5 sztuk;
 • kla­cze powinny być kryte nie wcze­śniej niż po ukoń­cze­niu 30 mie­sięcy, potom­stwo kla­czy kry­tych przed ukoń­cze­niem 30 mie­sięcy nie ma prawa wpisu do księgi;
 • do Księgi Stadnej nie będą wpi­sy­wane ogiery z odmia­nami oraz o umasz­cze­niu kasz­ta­no­wa­tym. Natomiast kla­cze maści kasz­ta­no­wa­tej wpi­sy­wane do księgi muszą cha­rak­te­ry­zo­wać się typo­wymi cechami raso­wymi, w tym ciemną pręgą przez grzbiet i prę­go­wa­niem koń­czyn. Dopuszcza się jedy­nie nie­wiel­kie odmiany;
 • został popra­wiony regu­la­min prób dziel­no­ści oraz wpro­wa­dzono alter­na­tywną dla ścieżki hucul­skiej polową próbę zaprzęgową;
 • wpro­wa­dzono kate­go­ry­za­cję ogie­rów, któ­rej pod­stawą są wyniki użyt­ko­wo­ści danego ogiera oraz ocena jego potomstwa.

Zmiany wpro­wa­dzone do pro­gramu hodowli koni­ków polskich:

 • pierw­sze kry­cie kla­czy wpi­sy­wa­nej do Księgi Stadnej nie może się odbyć przed ukoń­cze­niem przez klacz 24 mie­siąca życia; źre­bięta uro­dzone z wcze­śniej­szych pokryć nie będą miały prawa wpisu do księgi;
 • odmiany na gło­wie (siwi­zna, kwia­tek) dopusz­czalne są wyłącz­nie u klaczy;
 • został wpro­wa­dzony sys­tem kate­go­ry­za­cji ogie­rów, w któ­rym każdy ogier oce­niany jest na pod­sta­wie punk­tów hodow­la­nych otrzy­ma­nych za ocenę potomstwa;
 • próby dziel­no­ści będą prze­pro­wa­dzane wyłącz­nie w wyzna­czo­nych miej­scach po zgro­ma­dze­niu mini­mum 3 osobników;
 • wpisu do Księgi Stadnej koni­ków pol­skich uro­dzo­nych za gra­nicą doko­nuje inspek­tor OZHK / WZHK, na tere­nie Polski lub dojeż­dża­jąc w tym celu do zagra­nicz­nego właściciela.

W pro­gra­mach koni ras: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­ski koń szla­chetny półkrwi:

 • ważne zmiany doty­czą wieku kla­czy kry­tych po raz pierw­szy bowiem potom­stwo kla­czy kry­tych przed ukoń­cze­niem 30 mie­siąca życia nie będzie miało prawa wpisu do ksiąg;
 • w pro­gra­mie hodowli koni rasy mało­pol­skiej, w załącz­niku doty­czą­cym oceny war­to­ści użyt­ko­wej, tre­ning i próba dziel­no­ści ogie­rów będzie roz­sze­rzona o próbę wytrzy­ma­ło­ści na dystan­sie 3 km, z tem­pem 500 m/min oraz bada­niem tętna i odde­chów (próba ta nie będzie liczona do wyni­ków koń­co­wych w tym roku);
 • war­tość indeksu ogól­nego, pozwa­la­jąca uzy­skać wpis do odpo­wied­niej księgi, dla koni ras: wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chetny pół­krwi została pod­wyż­szona do 90 pkt dla koni hodowli pol­skiej oraz 120 pkt dla koni hodowli zagranicznej;
 • wpro­wa­dzony został obo­wią­zek przed­sta­wia­nia Komisji kwa­li­fi­ku­ją­cej ogiery do Zakładu Treningowego rów­nież tych ogie­rów, które uzy­skały odpo­wied­nie wyniki w alter­na­tyw­nych pró­bach dziel­no­ści, aby mogły na tej pod­sta­wie uzy­skać wpis do odpo­wied­niej księgi. Ogiery te przed uzy­ska­niem wpisu muszą zostać przed­sta­wione komi­sji w dniu kwa­li­fi­ka­cji do ZT lub w dniu próby, w celu ich zbonitowania.

Jednocześnie przy­po­mi­namy, że od dnia 1 stycz­nia 2007 r. dotych­czas obo­wią­zu­jące bada­nia grup krwi zostały zastą­pione bada­niami mar­ke­rów gene­tycz­nych (DNA). Również od dnia 1 stycz­nia 2007 r. obo­wią­zuje koniecz­ność prze­pro­wa­dza­nia badań DNA dla kla­czy wpi­sy­wa­nych do ksiąg głów­nych wszyst­kich ras oraz badań DNA na pocho­dze­nie dla ogie­rów wszyst­kich ras wpi­sy­wa­nych do ksiąg, z wyjąt­kiem (z wyjąt­kiem pol­skiego konia zim­no­krwi­stego - od 1 stycz­nia 2008 r.).

Źre­bięta uro­dzone w IV kwar­tale będą zali­czane do rocz­nika roku urodzenia:

 • dla koni ras: ślą­skiej, pol­ski koń zim­no­krwi­sty oraz konik pol­ski - od dnia 01.01.2007 r.;
 • dla koni rasy hucul­skiej - od dnia 01.01.2008 r.;
 • dla koni ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) - od dnia 01.01.2009 r.
120 Lat Polskiego Związku Hodowców Koni
 • RSS
 • Newsletter
 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • YouTube