Hodowla

Zmiany w „Programach hodowlanych”

 

Polski Związek Hodowców Koni in­for­muje, że Komisje Ksiąg Stadnych wpro­wa­dziły zmiany do od­po­wied­nich „Programów ho­dowli”. Poprawione „Programy…” dla koni ras: ślą­skiej oraz hu­cul­skiej uka­zały się dru­kiem.

Główne zmiany w programie hodowli koni rasy polski koń zimnokrwisty:

 • wpro­wa­dzono obo­wią­zek pu­blicz­nego przed­sta­wia­nia do oceny wszyst­kich ogie­rów w celu wpisu do księgi, za­równo ho­dowli pol­skiej jak i za­gra­nicz­nej. Oprócz tra­dy­cyj­nych au­kcji je­sien­nych, ogiery mogą być uzna­wane przy oka­zji in­nych im­prez ho­dow­la­nych, pod wa­run­kiem, że oce­nie w jed­nym miej­scu zo­sta­nie pod­da­nych mi­ni­mum 5 ogie­rów rasy pkz. Przepis obo­wią­zy­wać bę­dzie od dnia 1 maja 2007 r.;
 • ogiery spro­wa­dzone z za­gra­nicy mogą być przed­sta­wiane rów­nież poza au­kcjami je­sien­nymi, jed­nak w ko­mi­sji oce­nia­ją­cej musi być mi­ni­mum dwóch człon­ków Komisji Księgi Stadnej. Aby otrzy­mać li­cen­cję ogier taki musi uzy­skać mi­ni­mum 81 pkt bo­ni­ta­cyj­nych, w tym co naj­mniej: ocenę bar­dzo do­brą za kłodę (14 pkt) oraz do­brą za ko­pyta (8 pkt) i ruch (łącz­nie za stęp i kłus 16 pkt). Przepis bę­dzie obo­wią­zy­wał od dnia 1 maja 2007 r.

Komisja Księgi Stadnej koni rasy śląskiej wprowadziła następujące zmiany:

 • kla­cze po­winny być kryte nie wcze­śniej niż po ukoń­cze­niu 30 mie­sięcy, po­tom­stwo kla­czy kry­tych przed ukoń­cze­niem 30 mie­sięcy nie ma prawa wpisu do księgi;
 • zo­stał zmie­niony sys­tem ka­te­go­ry­za­cji ogie­rów. Nowy spo­sób ka­te­go­ry­za­cji prze­wi­duje oce­nia­nie każ­dego ogiera na pod­sta­wie punk­tów ho­dow­la­nych otrzy­ma­nych za ocenę jego po­tom­stwa. Nowa ocena obo­wią­zuje od dnia 1 stycz­nia 2008 r.;
 • zo­stały zmie­nione za­sady kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów do tre­ningu w Zakładzie Treningowym;
 • wpro­wa­dzono moż­li­wość pod­da­wa­nia sta­cjo­nar­nemu tre­nin­gowi w ZT ogie­rów w wieku 4,5 roku, z za­strze­że­niem o ob­ni­że­niu im wy­niku koń­co­wego próby o 10%;
 • czas trwa­nia sta­cjo­nar­nego tre­ningu ogie­rów za­koń­czo­nego próbą dziel­no­ści zo­stał wy­dłu­żony z 28 do 60 dni;
 • zo­stała wpro­wa­dzona moż­li­wość pod­da­wa­nia kla­czy sta­cjo­nar­nej pró­bie dziel­no­ści, zgod­nie z re­gu­la­mi­nem próby prze­wi­dzia­nej dla ogie­rów.

W rasie huculskiej wprowadzono m.in. poniższe zmiany (obowiązujące od 1 stycznia 2007 r.):

 • wpro­wa­dzono obo­wią­zek kwa­li­fi­ka­cji mło­dych ogie­rów wy­łącz­nie na co­rocz­nie or­ga­ni­zo­wa­nych prze­glą­dach, ter­miny i miej­sca kwa­li­fi­ka­cji usta­lane są przez Komisję Księgi Stadnej. Obowiązujący co­rocz­nie okres kwa­li­fi­ka­cji ustala się od 15 maja do 30 li­sto­pada, mi­ni­malna liczba ogie­rów przed­sta­wio­nych do kwa­li­fi­ka­cji to 5 sztuk;
 • kla­cze po­winny być kryte nie wcze­śniej niż po ukoń­cze­niu 30 mie­sięcy, po­tom­stwo kla­czy kry­tych przed ukoń­cze­niem 30 mie­sięcy nie ma prawa wpisu do księgi;
 • do Księgi Stadnej nie będą wpi­sy­wane ogiery z od­mia­nami oraz o umasz­cze­niu kasz­ta­no­wa­tym. Natomiast kla­cze ma­ści kasz­ta­no­wa­tej wpi­sy­wane do księgi mu­szą cha­rak­te­ry­zo­wać się ty­po­wymi ce­chami ra­so­wymi, w tym ciemną pręgą przez grzbiet i prę­go­wa­niem koń­czyn. Dopuszcza się je­dy­nie nie­wiel­kie od­miany;
 • zo­stał po­pra­wiony re­gu­la­min prób dziel­no­ści oraz wpro­wa­dzono al­ter­na­tywną dla ścieżki hu­cul­skiej po­lową próbę za­przę­gową;
 • wpro­wa­dzono ka­te­go­ry­za­cję ogie­rów, któ­rej pod­stawą są wy­niki użyt­ko­wo­ści da­nego ogiera oraz ocena jego po­tom­stwa.

Zmiany wprowadzone do programu hodowli koników polskich:

 • pierw­sze kry­cie kla­czy wpi­sy­wa­nej do Księgi Stadnej nie może się od­być przed ukoń­cze­niem przez klacz 24 mie­siąca ży­cia; źre­bięta uro­dzone z wcze­śniej­szych po­kryć nie będą miały prawa wpisu do księgi;
 • od­miany na gło­wie (si­wi­zna, kwia­tek) do­pusz­czalne są wy­łącz­nie u kla­czy;
 • zo­stał wpro­wa­dzony sys­tem ka­te­go­ry­za­cji ogie­rów, w któ­rym każdy ogier oce­niany jest na pod­sta­wie punk­tów ho­dow­la­nych otrzy­ma­nych za ocenę po­tom­stwa;
 • próby dziel­no­ści będą prze­pro­wa­dzane wy­łącz­nie w wy­zna­czo­nych miej­scach po zgro­ma­dze­niu mi­ni­mum 3 osob­ni­ków;
 • wpisu do Księgi Stadnej ko­ni­ków pol­skich uro­dzo­nych za gra­nicą do­ko­nuje in­spek­tor OZHK /​ WZHK, na te­re­nie Polski lub do­jeż­dża­jąc w tym celu do za­gra­nicz­nego wła­ści­ciela.

W programach koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej oraz polski koń szlachetny półkrwi:

 • ważne zmiany do­ty­czą wieku kla­czy kry­tych po raz pierw­szy bo­wiem po­tom­stwo kla­czy kry­tych przed ukoń­cze­niem 30 mie­siąca ży­cia nie bę­dzie miało prawa wpisu do ksiąg;
 • w pro­gra­mie ho­dowli koni rasy ma­ło­pol­skiej, w za­łącz­niku do­ty­czą­cym oceny war­to­ści użyt­ko­wej, tre­ning i próba dziel­no­ści ogie­rów bę­dzie roz­sze­rzona o próbę wy­trzy­ma­ło­ści na dy­stan­sie 3 km, z tem­pem 500 m/​min oraz ba­da­niem tętna i od­de­chów (próba ta nie bę­dzie li­czona do wy­ni­ków koń­co­wych w tym roku);
 • war­tość in­deksu ogól­nego, po­zwa­la­jąca uzy­skać wpis do od­po­wied­niej księgi, dla koni ras: wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chetny pół­krwi zo­stała pod­wyż­szona do 90 pkt dla koni ho­dowli pol­skiej oraz 120 pkt dla koni ho­dowli za­gra­nicz­nej;
 • wpro­wa­dzony zo­stał obo­wią­zek przed­sta­wia­nia Komisji kwa­li­fi­ku­ją­cej ogiery do Zakładu Treningowego rów­nież tych ogie­rów, które uzy­skały od­po­wied­nie wy­niki w al­ter­na­tyw­nych pró­bach dziel­no­ści, aby mo­gły na tej pod­sta­wie uzy­skać wpis do od­po­wied­niej księgi. Ogiery te przed uzy­ska­niem wpisu mu­szą zo­stać przed­sta­wione ko­mi­sji w dniu kwa­li­fi­ka­cji do ZT lub w dniu próby, w celu ich zbo­ni­to­wa­nia.

Jednocześnie przy­po­mi­namy, że od dnia 1 stycz­nia 2007 r. do­tych­czas obo­wią­zu­jące ba­da­nia grup krwi zo­stały za­stą­pione ba­da­niami mar­ke­rów ge­ne­tycz­nych (DNA). Również od dnia 1 stycz­nia 2007 r. obo­wią­zuje ko­niecz­ność prze­pro­wa­dza­nia ba­dań DNA dla kla­czy wpi­sy­wa­nych do ksiąg głów­nych wszyst­kich ras oraz ba­dań DNA na po­cho­dze­nie dla ogie­rów wszyst­kich ras wpi­sy­wa­nych do ksiąg, z wy­jąt­kiem (z wy­jąt­kiem pol­skiego ko­nia zim­no­krwi­stego – od 1 stycz­nia 2008 r.).

Źrebięta urodzone w IV kwartale będą zaliczane do rocznika roku urodzenia:

 • dla koni ras: ślą­skiej, pol­ski koń zim­no­krwi­sty oraz ko­nik pol­ski – od dnia 01.01.2007 r.;
 • dla koni rasy hu­cul­skiej – od dnia 01.01.2008 r.;
 • dla koni ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) – od dnia 01.01.2009 r.
 • RSS
 • Newsletter
 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • YouTube