Hodowla

Zmiany w „Programach hodowlanych”

 

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że Komisje Ksiąg Stadnych wpro­wa­dzi­ły zmia­ny do od­po­wied­nich „Programów ho­dow­li”. Poprawione „Programy…” dla ko­ni ras: ślą­skiej oraz hu­cul­skiej uka­za­ły się drukiem.

Główne zmiany w programie hodowli koni rasy polski koń zimnokrwisty:

 • wpro­wa­dzo­no obo­wią­zek pu­blicz­ne­go przed­sta­wia­nia do oce­ny wszyst­kich ogie­rów w ce­lu wpi­su do księ­gi, za­rów­no ho­dow­li pol­skiej jak i za­gra­nicz­nej. Oprócz tra­dy­cyj­nych au­kcji je­sien­nych, ogie­ry mo­gą być uzna­wa­ne przy oka­zji in­nych im­prez ho­dow­la­nych, pod wa­run­kiem, że oce­nie w jed­nym miej­scu zo­sta­nie pod­da­nych mi­ni­mum 5 ogie­rów ra­sy pkz. Przepis obo­wią­zy­wać bę­dzie od dnia 1 ma­ja 2007 r.;
 • ogie­ry spro­wa­dzo­ne z za­gra­ni­cy mo­gą być przed­sta­wia­ne rów­nież po­za au­kcja­mi je­sien­ny­mi, jed­nak w ko­mi­sji oce­nia­ją­cej mu­si być mi­ni­mum dwóch człon­ków Komisji Księgi Stadnej. Aby otrzy­mać li­cen­cję ogier ta­ki mu­si uzy­skać mi­ni­mum 81 pkt bo­ni­ta­cyj­nych, w tym co naj­mniej: oce­nę bar­dzo do­brą za kło­dę (14 pkt) oraz do­brą za ko­py­ta (8 pkt) i ruch (łącz­nie za stęp i kłus 16 pkt). Przepis bę­dzie obo­wią­zy­wał od dnia 1 ma­ja 2007 r.

Komisja Księgi Stadnej koni rasy śląskiej wprowadziła następujące zmiany:

 • kla­cze po­win­ny być kry­te nie wcze­śniej niż po ukoń­cze­niu 30 mie­się­cy, po­tom­stwo kla­czy kry­tych przed ukoń­cze­niem 30 mie­się­cy nie ma pra­wa wpi­su do księgi;
 • zo­stał zmie­nio­ny sys­tem ka­te­go­ry­za­cji ogie­rów. Nowy spo­sób ka­te­go­ry­za­cji prze­wi­du­je oce­nia­nie każ­de­go ogie­ra na pod­sta­wie punk­tów ho­dow­la­nych otrzy­ma­nych za oce­nę je­go po­tom­stwa. Nowa oce­na obo­wią­zu­je od dnia 1 stycz­nia 2008 r.;
 • zo­sta­ły zmie­nio­ne za­sa­dy kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów do tre­nin­gu w Zakładzie Treningowym;
 • wpro­wa­dzo­no moż­li­wość pod­da­wa­nia sta­cjo­nar­ne­mu tre­nin­go­wi w ZT ogie­rów w wie­ku 4,5 ro­ku, z za­strze­że­niem o ob­ni­że­niu im wy­ni­ku koń­co­we­go pró­by o 10%;
 • czas trwa­nia sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu ogie­rów za­koń­czo­ne­go pró­bą dziel­no­ści zo­stał wy­dłu­żo­ny z 28 do 60 dni;
 • zo­sta­ła wpro­wa­dzo­na moż­li­wość pod­da­wa­nia kla­czy sta­cjo­nar­nej pró­bie dziel­no­ści, zgod­nie z re­gu­la­mi­nem pró­by prze­wi­dzia­nej dla ogierów.

W rasie huculskiej wprowadzono m.in. poniższe zmiany (obowiązujące od 1 stycznia 2007 r.):

 • wpro­wa­dzo­no obo­wią­zek kwa­li­fi­ka­cji mło­dych ogie­rów wy­łącz­nie na co­rocz­nie or­ga­ni­zo­wa­nych prze­glą­dach, ter­mi­ny i miej­sca kwa­li­fi­ka­cji usta­la­ne są przez Komisję Księgi Stadnej. Obowiązujący co­rocz­nie okres kwa­li­fi­ka­cji usta­la się od 15 ma­ja do 30 li­sto­pa­da, mi­ni­mal­na licz­ba ogie­rów przed­sta­wio­nych do kwa­li­fi­ka­cji to 5 sztuk;
 • kla­cze po­win­ny być kry­te nie wcze­śniej niż po ukoń­cze­niu 30 mie­się­cy, po­tom­stwo kla­czy kry­tych przed ukoń­cze­niem 30 mie­się­cy nie ma pra­wa wpi­su do księgi;
 • do Księgi Stadnej nie bę­dą wpi­sy­wa­ne ogie­ry z od­mia­na­mi oraz o umasz­cze­niu kasz­ta­no­wa­tym. Natomiast kla­cze ma­ści kasz­ta­no­wa­tej wpi­sy­wa­ne do księ­gi mu­szą cha­rak­te­ry­zo­wać się ty­po­wy­mi ce­cha­mi ra­so­wy­mi, w tym ciem­ną prę­gą przez grzbiet i prę­go­wa­niem koń­czyn. Dopuszcza się je­dy­nie nie­wiel­kie odmiany;
 • zo­stał po­pra­wio­ny re­gu­la­min prób dziel­no­ści oraz wpro­wa­dzo­no al­ter­na­tyw­ną dla ścież­ki hu­cul­skiej po­lo­wą pró­bę zaprzęgową;
 • wpro­wa­dzo­no ka­te­go­ry­za­cję ogie­rów, któ­rej pod­sta­wą są wy­ni­ki użyt­ko­wo­ści da­ne­go ogie­ra oraz oce­na je­go potomstwa.

Zmiany wprowadzone do programu hodowli koników polskich:

 • pierw­sze kry­cie kla­czy wpi­sy­wa­nej do Księgi Stadnej nie mo­że się od­być przed ukoń­cze­niem przez klacz 24 mie­sią­ca ży­cia; źre­bię­ta uro­dzo­ne z wcze­śniej­szych po­kryć nie bę­dą mia­ły pra­wa wpi­su do księgi;
 • od­mia­ny na gło­wie (si­wi­zna, kwia­tek) do­pusz­czal­ne są wy­łącz­nie u klaczy;
 • zo­stał wpro­wa­dzo­ny sys­tem ka­te­go­ry­za­cji ogie­rów, w któ­rym każ­dy ogier oce­nia­ny jest na pod­sta­wie punk­tów ho­dow­la­nych otrzy­ma­nych za oce­nę potomstwa;
 • pró­by dziel­no­ści bę­dą prze­pro­wa­dza­ne wy­łącz­nie w wy­zna­czo­nych miej­scach po zgro­ma­dze­niu mi­ni­mum 3 osobników;
 • wpi­su do Księgi Stadnej ko­ni­ków pol­skich uro­dzo­nych za gra­ni­cą do­ko­nu­je in­spek­tor OZHK /​ WZHK, na te­re­nie Polski lub do­jeż­dża­jąc w tym ce­lu do za­gra­nicz­ne­go właściciela.

W programach koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej oraz polski koń szlachetny półkrwi:

 • waż­ne zmia­ny do­ty­czą wie­ku kla­czy kry­tych po raz pierw­szy bo­wiem po­tom­stwo kla­czy kry­tych przed ukoń­cze­niem 30 mie­sią­ca ży­cia nie bę­dzie mia­ło pra­wa wpi­su do ksiąg;
 • w pro­gra­mie ho­dow­li ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej, w za­łącz­ni­ku do­ty­czą­cym oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej, tre­ning i pró­ba dziel­no­ści ogie­rów bę­dzie roz­sze­rzo­na o pró­bę wy­trzy­ma­ło­ści na dy­stan­sie 3 km, z tem­pem 500 m/​min oraz ba­da­niem tęt­na i od­de­chów (pró­ba ta nie bę­dzie li­czo­na do wy­ni­ków koń­co­wych w tym roku);
 • war­tość in­dek­su ogól­ne­go, po­zwa­la­ją­ca uzy­skać wpis do od­po­wied­niej księ­gi, dla ko­ni ras: wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi zo­sta­ła pod­wyż­szo­na do 90 pkt dla ko­ni ho­dow­li pol­skiej oraz 120 pkt dla ko­ni ho­dow­li zagranicznej;
 • wpro­wa­dzo­ny zo­stał obo­wią­zek przed­sta­wia­nia Komisji kwa­li­fi­ku­ją­cej ogie­ry do Zakładu Treningowego rów­nież tych ogie­rów, któ­re uzy­ska­ły od­po­wied­nie wy­ni­ki w al­ter­na­tyw­nych pró­bach dziel­no­ści, aby mo­gły na tej pod­sta­wie uzy­skać wpis do od­po­wied­niej księ­gi. Ogiery te przed uzy­ska­niem wpi­su mu­szą zo­stać przed­sta­wio­ne ko­mi­sji w dniu kwa­li­fi­ka­cji do ZT lub w dniu pró­by, w ce­lu ich zbonitowania.

Jednocześnie przy­po­mi­na­my, że od dnia 1 stycz­nia 2007 r. do­tych­czas obo­wią­zu­ją­ce ba­da­nia grup krwi zo­sta­ły za­stą­pio­ne ba­da­nia­mi mar­ke­rów ge­ne­tycz­nych (DNA). Również od dnia 1 stycz­nia 2007 r. obo­wią­zu­je ko­niecz­ność prze­pro­wa­dza­nia ba­dań DNA dla kla­czy wpi­sy­wa­nych do ksiąg głów­nych wszyst­kich ras oraz ba­dań DNA na po­cho­dze­nie dla ogie­rów wszyst­kich ras wpi­sy­wa­nych do ksiąg, z wy­jąt­kiem (z wy­jąt­kiem pol­skie­go ko­nia zim­no­krwi­ste­go – od 1 stycz­nia 2008 r.).

Źrebięta urodzone w IV kwartale będą zaliczane do rocznika roku urodzenia:

 • dla ko­ni ras: ślą­skiej, pol­ski koń zim­no­krwi­sty oraz ko­nik pol­ski – od dnia 01.01.2007 r.;
 • dla ko­ni ra­sy hu­cul­skiej – od dnia 01.01.2008 r.;
 • dla ko­ni ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) – od dnia 01.01.2009 r.
Print Friendly, PDF & Email