Hodowla

PROGRAMY OCHRONY

 

Informacje o programach ochrony koni ras rodzimych

W dniu 5 stycz­nia 2010 roku na stro­nach in­ter­ne­to­wych Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie za­miesz­czono zno­we­li­zo­wane pro­gramy ochrony koni ras: ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej, ślą­skiej, ko­nik pol­ski, hu­cul­skiej, oraz koni w ty­pie so­kól­skim i sztum­skim.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube