Hodowla

PROGRAMY OCHRONY

 

Informacje o programach ochrony koni ras rodzimych

W dniu 5 stycz­nia 2010 ro­ku na stro­na­ch in­ter­ne­to­wy­ch Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie za­miesz­czo­no zno­we­li­zo­wa­ne pro­gra­my ochro­ny ko­ni ras: ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej, ślą­skiej, ko­nik pol­ski, hu­cul­skiej, oraz ko­ni w ty­pie so­kól­skim i sztum­skim.

  • Listy ogierów ras: ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej, ślą­skiej, hu­cul­skiej, ko­nik pol­ski oraz pol­ski koń zim­no­krwi­sty w ty­pa­ch: sztum­ski i so­kól­ski, wy­ty­po­wa­ny­ch do kry­cia kla­czy ob­ję­ty­ch pro­gra­mem ochro­ny
  • Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich – ar­ty­kuł Iwony Tomczyk-​Wrony z Działu Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich Instytutu Zootechniki w Krakowie.
  • Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Związku Hodowców Koni z dnia 22 mar­ca 2010 r. w spra­wie pro­gra­mów ochro­ny ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej i wiel­ko­pol­skiej.
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube