Hodowla

PROGRAMY OCHRONY

 

Informacje o programach ochrony koni ras rodzimych

W dniu 5 stycz­nia 2010 ro­ku na stro­nach in­ter­ne­to­wych Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie za­miesz­czo­no zno­we­li­zo­wa­ne pro­gra­my ochro­ny ko­ni ras: ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej, ślą­skiej, ko­nik pol­ski, hu­cul­skiej, oraz ko­ni w ty­pie so­kól­skim i sztumskim.

Print Friendly, PDF & Email