Hodowla

PROGRAMY OCHRONY

 

Informacje o programach ochrony koni ras rodzimych

W dniu 5 stycz­nia 2010 roku na stro­nach inter­ne­to­wych Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie zamiesz­czo­no zno­we­li­zo­wa­ne pro­gra­my ochro­ny koni ras: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej, ślą­skiej, konik pol­ski, hucul­skiej, oraz koni w typie sokól­skim i sztum­skim.

Print Friendly, PDF & Email