Hodowla

Procedura

 

wydawania przez Instytut Zootechniki
Zaświadczenia o objęciu stada zwierząt ras lokalnych programem ochrony zasobów genetycznych
w odniesieniu do koni ras lokalnych w 2004 r.

Zaświadczenie wy­da­wa­ne jest Posiadaczom stad ras lo­kal­nych ko­ni ubie­ga­ją­cym się o przy­zna­nie płat­no­ści rolno-​środowiskowej w ra­mach pa­kie­tu: ochro­na lo­kal­nych ras zwie­rząt go­spo­dar­skich, w ce­lu za­łą­cze­nia do wnio­sku skła­da­ne­go do agen­cji płat­ni­czej w ro­ku roz­po­czę­cia re­ali­za­cji pro­gra­mu rolno-środowiskowego.

 1. Warunki otrzy­ma­nia Zaświadczenia:
  1. Posiadanie sta­da ko­ni ra­sy lo­kal­nej (ko­nik pol­ski, koń hu­cul­ski, koń ma­ło­pol­ski, koń ślą­ski) ob­ję­te­go oce­ną war­to­ści użyt­ko­wej, o li­czeb­no­ści sa­mic wpi­sa­nych do ksiąg co naj­mniej 3 kla­cze tej sa­mej rasy.
  2. Zawarcie umo­wy o uczest­nic­twie w pro­gra­mie ochro­ny za­so­bów ge­ne­tycz­nych z Polskim Związkiem Hodowców Koni.
 2. Tryb po­stę­po­wa­nia przy wy­da­wa­niu Zaświadczenia:
  1. Posiadacz sta­da ubie­ga­ją­cy się o otrzy­ma­nie Zaświadczenia po­wi­nien po za­war­ciu umo­wy o uczest­nic­twie w pro­gra­mie ochro­ny z upo­waż­nio­nym przez Instytut Zootechniki Polskim Związkiem Hodowców Koni zło­żyć do Instytutu Zootechniki, ul. Krakowska 1, 32-​083 Balicepi­sem­ny wnio­sek o wy­da­nie za­świad­cze­nia wraz z: 
   • ak­tu­al­nym Wykazem kla­czy zgła­sza­nych do uczest­nic­twa w pro­gra­mie ochro­ny na rok na­stęp­ny (zgod­nie z za­łą­czo­nym wzo­rem) zwe­ry­fi­ko­wa­nym i po­świad­czo­nym przez Polski Związek Hodowców Koni nie wcze­śniej niż na 30 dni przed zło­że­niem w Instytucie;
   • ko­pią świa­dec­twa wpi­su do księ­gi każ­dej kla­czy po­da­nej w wykazie;
   • ko­pią umo­wy o uczest­nic­twie w pro­gra­mie za­war­tej z Polskim Związkiem Hodowców Koni.
  2. Instytut Zootechniki w ter­mi­nie 14 dni od da­ty wpły­nię­cia wnio­sku wy­sta­wia Zaświadczenie o ob­ję­ciu sta­da pro­gra­mem ochro­ny za­so­bów ge­ne­tycz­nych i prze­sy­ła po jed­nym eg­zem­pla­rzu Zaświadczenia wraz z za­ak­cep­to­wa­nym Wykazem zwie­rząt do Posiadacza sta­da oraz do wła­ści­we­go Okręgowego Związku Hodowców Koni.
   Zwierzęta, któ­re zo­sta­ły wy­kre­ślo­ne na wy­ka­zie (nie uzy­ska­ły ak­cep­ta­cji) nie są obej­mo­wa­ne pro­gra­mem ochrony.
Print Friendly, PDF & Email