Hodowla

REJESTR OGIERÓW 2016

 

Ogiery, które są do­pusz­czone do roz­rodu, ale nie kryją na punk­cie roz­pło­do­wym nie mają udo­stęp­nio­nych da­nych ad­re­so­wych.
Wszelkie zmiany, do­ty­czące miejsc sta­cjo­no­wa­nia (lub in­nych da­nych) ogie­rów za­war­tych w ni­niej­szym wy­ka­zie po­winny być zgła­szane do od­po­wied­niego OZHK/WZHK.

Rasa

W przy­padku gdy plik z re­je­strem był po­bie­rany wcze­śniej, niż data ostat­niej ak­tu­ali­za­cji, za­leca się przed po­now­nym jego po­bra­niem wy­czysz­cze­nie pa­mięci pod­ręcz­nej prze­glą­darki.

 

Ogiery wycofane z rozrodu:

Arden polski:

Rejestry ogierów z ubiegłych lat

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube