Hodowla

REJESTR OGIERÓW 2017

 

Ogiery, któ­re są do­pusz­czo­ne do roz­ro­du, ale nie kry­ją na punk­cie roz­pło­do­wym nie ma­ją udo­stęp­nio­nych da­nych adresowych.
Wszelkie zmia­ny, do­ty­czą­ce miejsc sta­cjo­no­wa­nia (lub in­nych da­nych) ogie­rów za­war­tych w ni­niej­szym wy­ka­zie po­win­ny być zgła­sza­ne do od­po­wied­nie­go OZHK/WZHK.

Rasa

W przy­pad­ku gdy plik z re­je­strem był po­bie­ra­ny wcze­śniej, niż da­ta ostat­niej ak­tu­ali­za­cji, za­le­ca się przed po­now­nym je­go po­bra­niem wy­czysz­cze­nie pa­mię­ci pod­ręcz­nej przeglądarki.

 

Ogiery wycofane z rozrodu:

Arden polski:

Rejestry ogierów z ubiegłych lat

Print Friendly, PDF & Email