Hodowla

REJESTR OGIERÓW 2015

 

Ogiery, które są dopusz­czone do roz­rodu, ale nie kryją na punk­cie roz­pło­do­wym nie mają udo­stęp­nio­nych danych adre­so­wych.
Wszelkie zmiany, doty­czące miejsc sta­cjo­no­wa­nia (lub innych danych) ogie­rów zawar­tych w niniej­szym wyka­zie powinny być zgła­szane do odpo­wied­niego OZHK/WZHK.

Rasa

W przy­padku gdy plik z reje­strem był pobie­rany wcze­śniej, niż data ostat­niej aktu­ali­za­cji, zaleca się przed ponow­nym jego pobra­niem wyczysz­cze­nie pamięci pod­ręcz­nej przeglądarki.

 

Ogiery wyco­fane z rozrodu:

Arden pol­ski:

Rejestry ogie­rów z ubie­głych lat

120 Lat Polskiego Związku Hodowców Koni
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube