Hodowla

ZASADY UZNAWANIA OGIERÓW RAS SZLACHETNYCH

 

Opłata za zgłoszenie ogiera/nasienia do uznania, obo­wią­zu­je od 6 grud­nia 2012 r.

Zasady wpisywania ogierów ras zagranicznych, polskiej półkrwi oraz czystych do ksiąg sp i wlkp, ważne od sezonu 2011

Kryteria dopuszczenia ogierów pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej do do­sko­na­le­nia ko­ni ras: ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny półkrwi.

Zasady dopuszczania ogierów lub ich nasienia, sprowadzonych z zagranicy, do doskonalenia rasy małopolskiej.

Zasady dopuszczania ogierów lub ich nasienia, sprowadzonych z zagranicy, do doskonalenia polskich ras półkrwi – wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi.

Wymagana dokumentacja do użycia nasienia – do­ty­czy za­rów­no ogie­rów za­gra­nicz­nych, jak i ho­dow­li krajowej.

Lista lekarzy weterynarii upraw­nio­nych do ba­da­nia po­ra­że­nia krta­ni u ogie­rów sta­ra­ją­cych się o wpis do księ­gi na pod­sta­wie al­ter­na­tyw­nych prób dzielności.

Zasady uznawania ogierów hodowli krajowej zawarte są w programach hodowlanych poszczególnych ras.

Print Friendly, PDF & Email