Selekcja

MISTRZOSTWA POLSKI MŁODYCH KONI

 

Historia roz­gry­wa­nia Mistrzostw Polski Młodych Koni się­ga po­cząt­ku lat 90-​tych, kie­dy obo­wią­zu­ją­cą na­zwą by­ły jesz­cze Czempionaty Młodych Koni.

MPMK są jed­ną z naj­waż­niej­szych prób hodowlano-​selekcyjnych dla ko­ni w Polsce, dzię­ki któ­rej, obok prób dziel­no­ści, wy­ni­ków spor­to­wych i wy­ści­gów kon­nych, ko­nie mo­gą uzy­skać wpis do Księgi Stadnej. Są naj­bar­dziej wia­ry­god­ną me­to­dą oce­ny war­to­ści ho­dow­la­nej re­pro­duk­to­rów, spo­rzą­dza­ną na pod­sta­wie wy­ni­ków spor­to­wych potomstwa.

Obecnie jest to co­rocz­ny prze­gląd naj­lep­szych ko­ni 4-, 5- i 6-​letnich, ho­dow­li pol­skiej (kla­cze, ogie­ry i wa­ła­chy) oraz za­gra­nicz­nej (kla­cze i ogie­ry), or­ga­ni­zo­wa­ny wspól­nie przez Polski Związek Hodowców Koni oraz Polski Związek Jeździecki, przy współ­udzia­le Agencji Nieruchomości Rolnych.

MPMK obej­mu­ją współ­za­wod­nic­two w 5 dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich, a są to: sko­ki przez prze­szko­dy, ujeż­dże­nie, WKKW, po­wo­że­nie za­przę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi oraz „naj­młod­sze” spor­to­we (daw­niej dłu­go­dy­stan­so­we) raj­dy kon­ne. W dys­cy­pli­nie sko­ków MPMK obej­mu­ją do­dat­ko­wo rocz­nik ko­ni 7-letnich.

Ważne informacje

Lista lekarzy weterynarii

Lista lekarzy weterynarii upraw­nio­nych do ba­da­nia po­ra­że­nia krta­ni u ogie­rów sta­ra­ją­cych się o wpis do księ­gi na pod­sta­wie al­ter­na­tyw­nych prób dzielności.

Bonitacja ogierów po alternatywnych próbach dzielności

PZHK in­for­mu­je, że od ro­ku 2010 ogie­ry, któ­re speł­ni­ły wy­ma­ga­nia użyt­ko­we w Mistrzostwach Polski Młodych Koni, mo­gą zo­stać zbo­ni­to­wa­ne przez Komisję Kwalifikacyjną oko­ło pół go­dzi­ny po za­koń­cze­niu MPMK. Aby ogie­ry te zo­sta­ły do­pusz­czo­ne do roz­ro­du, mu­szą być rów­nież pod­da­ne ba­da­niu na po­ra­że­nie krta­ni przez jed­ne­go z wy­bra­nych le­ka­rzy we­te­ry­na­rii oraz mieć po­twier­dzo­ne po­cho­dze­nie po ro­dzi­cach. Opłata za tę oce­nę wy­no­si 100 zł.

Rejestracja koni zagranicznych w MPMK

Zainteresowanym ho­dow­com i wła­ści­cie­lom ko­ni przy­po­mi­na­my, że wszyst­kie kla­cze i ogie­ry ho­dow­li za­gra­nicz­nej, zgła­sza­ne do eli­mi­na­cji Mistrzostw Polski Młodych Koni oraz za­kwa­li­fi­ko­wa­ne do MPMK, mu­szą zo­stać wcze­śniej zi­den­ty­fi­ko­wa­ne przez od­po­wied­ni OZHK/​WZHK oraz mu­szą być wpi­sa­ne do Centralnej Bazy Koniowatych PZHK.
Konie nie wpi­sa­ne do ba­zy PZHK nie zo­sta­ną do­pusz­czo­ne do udzia­łu w MPMK.

Informacje szczegółowe

Starsze roczniki można znaleźć na starej wersji naszej strony.

Print Friendly, PDF & Email