Sprawy związkowe

NASZA MISJA

 

Działamy na rzecz rozwoju
hodowli koni
i przemysłu konnego w Polsce.

 

Wszelką dzia­łal­no­ść wła­dz PZHK mu­si cha­rak­te­ry­zo­wać ce­lo­wo­ść. Jedynie przy pod­po­rząd­ko­wa­niu tej dzia­łal­no­ści ry­go­rom ce­lo­we­go i umie­jęt­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne­go po­stę­po­wa­nia je­st moż­li­we osią­ga­nie wy­zna­czo­ny­ch ce­lów oraz opty­mal­ne wy­ko­rzy­sta­nie do­stęp­ny­ch środ­ków fi­nan­so­wy­ch z bu­dże­tu or­ga­ni­za­cji.

Przystępując do for­mu­ło­wa­nia ce­lu stra­te­gicz­ne­go i ope­ra­cyj­ny­ch ce­lów roz­wo­ju Polskiego Związku Hodowców Koni, wzię­to pod uwa­gę:

  • obec­ny stan or­ga­ni­za­cji i sto­pień za­spo­ko­je­nia po­trzeb jej człon­ków,
  • wy­ni­ki ana­li­zy ze­wnętrz­ny­ch (szan­se i za­gro­że­nia) oraz we­wnętrz­ny­ch (sil­ne i sła­be stro­ny PZHK) uwa­run­ko­wań roz­wo­ju or­ga­ni­za­cji,
  • głów­ne pro­ble­my dal­sze­go roz­wo­ju or­ga­ni­za­cji (ba­rie­ry i ogra­ni­cze­nia), czy­li pro­ble­my wy­ma­ga­ją­ce roz­wią­za­nia lub zła­go­dze­nia ich ne­ga­tyw­ny­ch skut­ków dla PZHK i śro­do­wi­ska ho­dow­ców i użyt­kow­ni­ków ko­ni.

Umożliwiło to wska­za­nie zwłasz­cza ty­ch pro­ble­mów, któ­re mo­gą utrud­niać lub ha­mo­wać roz­wój PZHK w sy­tu­acji, gdy nie bę­dą one po­myśl­nie roz­wią­zy­wa­ne.

Strategia rozwoju Polskiego Związku Hodowców Koni na lata 2015-2020.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube