Sprawy związkowe

Regulamin nadawania honorowych tytułów, odznak i emblematów PZHK

 

Zatwierdzony Uchwałą Nr 9/2016 Zarządu Głównego PZHK

§ 1

Honorowe Tytuły, Odznaki i Statuetka są za­szczyt­nym wy­róż­nie­niem dla ho­dow­ców i dzia­ła­czy Polskiego Związku Hodowców Koni. Mogą być też nada­wane oso­bom i in­sty­tu­cjom, któ­re swym dzia­ła­niem przy­czy­niły się do roz­woju i pro­pa­go­wa­nia ho­dowli ko­ni w Polsce.

§ 2

 1. Najwyższym in­dy­wi­du­al­nym wy­róż­nie­niem je­st nada­nie przez Walny Zjazd PZHK ty­tu­łu: „HONOROWEGO PREZESA POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW KONI” oraz „HONOROWEGO CZŁONKA POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW KONI”.
 2. Honorowe Odznaki i Statuetka PZHK przy­zna­wa­ne są dla osób fi­zycz­ny­ch i dzie­lą się na:
  Honorową Statuetkę PZHK
  Złotą Odznakę PZHK
  Srebrną Odznakę PZHK
 3. Dla osób praw­ny­ch prze­wi­dzia­na je­st Honorowa Statuetka Polskiego Związku Hodowców Koni.

§3

 1. Tytuł HONOROWEGO PREZESA mo­że otrzy­mać oso­ba fi­zycz­na, na­to­mia­st HONOROWEGO CZŁONKA PZHK, oso­ba fi­zycz­na lub praw­na, wy­bit­nie za­słu­żo­na dla Polskiego Związku Hodowców Koni.
 2. HONOROWĄ STATUETKĘ mo­że otrzy­mać:
  • oso­ba fi­zycz­na po­sia­da­ją­ca Złotą Odznakę i le­gi­ty­mu­ją­ca się co naj­mniej 20 – let­nim sta­żem w dzia­łal­no­ści na róż­ny­ch szcze­bla­ch or­ga­ni­za­cyj­ny­ch Polskiego Związku Hodowców Koni (Związku Wojewódzkim/​Okręgowym, Związku Rasowym lub Użytkowym, Sekcji PZHK), któ­rej pra­ca przy­czy­ni­ła się do roz­wo­ju i pro­mo­cji ho­dow­li ko­ni w Polsce,
  • ho­dow­ca, któ­ry osią­gnął naj­wyż­szy po­ziom w za­kre­sie ho­dow­li ko­ni,
  • oso­ba praw­na, któ­ra wnio­sła zna­czą­cy wkład w roz­wój i pro­mo­wa­nie ho­dow­li ko­ni w Polsce oraz ak­tyw­nie wspie­ra dzia­łal­no­ść PZHK.
 3. ZŁOTĄ ODZNAKĘ mo­że otrzy­mać oso­ba fi­zycz­na po­sia­da­ją­ca Srebrną Odznakę i le­gi­ty­mu­ją­ca się co naj­mniej 10 – let­nim sta­żem w dzia­łal­no­ści na róż­ny­ch szcze­bla­ch or­ga­ni­za­cyj­ny­ch Polskiego Związku Hodowców Koni (Związku Wojewódzkim /​ Okręgowym, Związku Rasowym lub Użytkowym, Sekcji PZHK), któ­ra wy­ka­za­ła się wy­so­ki­mi osią­gnię­cia­mi w ho­dow­li ko­ni, nie­na­gan­ną po­sta­wą etycz­ną oraz pro­pa­go­wa­niem tej ga­łę­zi ho­dow­li po­przez ak­tyw­ny udział w wy­sta­wa­ch, czem­pio­na­ta­ch i po­ka­za­ch. Złotą Odznakę mo­że otrzy­mać rów­nież oso­ba, któ­rej spo­łecz­na pra­ca w PZHK mia­ła istot­ny wpływ na roz­wój ho­dow­li ko­ni w Polsce lub re­gio­nie.
 4. SREBRNĄ ODZNAKĘ mo­że otrzy­mać oso­ba fi­zycz­na z mi­ni­mum 5-​letnim sta­żem w PZHK (Związku Wojewódzkim /​ Okręgowym, Związku Rasowym lub Użytkowym, Sekcji PZHK), któ­ra wy­róż­nia się osią­gnię­cia­mi ho­dow­la­ny­mi w swo­im re­gio­nie.

§4

 1. Honorowe Tytuły: Honorowego Prezesa i Honorowego Członka PZHK, Honorową Statuetkę oraz Złotą Odznakę za­twier­dza Walny Zjazd PZHK, na wnio­sek Kapituły Odznaczeń.
 2. Wnioski do Kapituły Odznaczeń o nada­nie Honorowych Tytułów, Honorowej Statuetki, oraz Złotej Odznaki mo­gą skła­dać: Zarząd PZHK, Zarząd Związku Wojewódzkiego/​Okręgowego, Zarząd Związku Rasowego lub Użytkowego oraz Sekcja PZHK.
 3. Kapituła mo­że rów­nież z wła­snej ini­cja­ty­wy wy­stą­pić z wnio­skiem do Walnego Zjazdu o nada­nie wy­róż­nień, o któ­ry­ch mo­wa w ust. 1.
 4. Srebrną Odznakę za­twier­dza Kapituła Odznaczeń na wnio­sek: Zarządu lub Prezydium Zarządu PZHK, Zarządu Związku Wojewódzkiego /​ Okręgowego, Zarządu Związku Rasowego lub Użytkowego oraz Sekcji PZHK.

§5

 1. Kapituła Odznaczeń, w skła­dzie 5 osób, po­wo­ły­wa­na je­st przez Zarząd Główny PZHK spo­śród człon­ków Zarządu oraz in­ny­ch do­świad­czo­ny­ch dzia­ła­czy PZHK.
 2. Zarząd PZHK wy­zna­cza Przewodniczącego Kapituły, któ­ry przed­kła­da pro­po­zy­cję po­zo­sta­ły­ch 4 człon­ków do za­twier­dze­nia.
 3. Kadencja Kapituły Odznaczeń trwa 4 la­ta i zgod­na je­st z ka­den­cją Władz PZHK.
 4. Kapituła roz­pa­tru­je wnio­ski zgło­szo­ne do jej ak­cep­ta­cji, we­ry­fi­ku­jąc ich zgod­no­ść z ni­niej­szym re­gu­la­mi­nem i rze­tel­no­ścią uza­sad­nie­nia.
 5. Kapituła po­dej­mu­je ini­cja­ty­wę, o któ­rej mo­wa w § 4 ust. 3 na wnio­sek co naj­mniej 2 jej człon­ków, któ­rzy po­win­ni przed­sta­wić Kapitule pi­sem­ne uza­sad­nie­nie wnio­sku.
 6. Kapituła zwo­łu­je swo­je po­sie­dze­nia w za­leż­no­ści od po­trzeb, spo­rzą­dza­jąc pro­to­kół, któ­ry przed­kła­da Zarządowi PZHK.

§6

Rejestr Honorowych Tytułów, Odznak, Statuetek pro­wa­dzi biu­ro PZHK, pod nad­zo­rem Kapituły Odznaczeń.

§ 7

Traci moc „Regulaminu nada­wa­nia ho­no­ro­wy­ch ty­tu­łów, od­znak i em­ble­ma­tów PZHK” za­twier­dzo­ny uchwa­łą Nr 20/​2008 Zarządu Głównego PZHK  z dnia 9 grud­nia 2008 ro­ku.

§ 8

Uchwała wcho­dzi w ży­cie z dniem pod­ję­cia.

 • RSS
 • Newsletter
 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • YouTube