Sprawy związkowe

Biuletyny PZHK

 

Numer 18 (grudzień 2003)

 1. Kategoryzacja ogie­rów.
 2. Informacje i ko­mu­ni­ka­ty.

Numer 17 (listopad 2003)

 1. Zmiany w pro­gra­mie prób dziel­no­ści ogie­rów po 100-​dniowym tre­nin­gu od ro­ku 2004.
 2. Informacje.
 3. Komunikaty.
 4. Paszport dla ko­nia.

Numer 16 (lipiec 2003)

 1. Wyniki pró­by dziel­no­ści ogie­rów, Biały Bór, 17 czerw­ca 2003.
 2. Wyniki pró­by dziel­no­ści ogie­rów Bogusławice, 16 czerw­ca 2003.
 3. Terminy i wa­run­ki na­bo­ru ogie­rów na 100-​dniowy tre­ning za­koń­czo­ny pró­bą dziel­no­ści i au­kcją.

Numer 15 (kwiecień 2003)

 1. Ranking naj­lep­szy­ch ko­ni spor­to­wy­ch oraz ogie­rów w se­zo­nie 2002.
 2. Komunikaty:
  • wa­run­ki uzy­ska­nia przez ogie­ry ras szla­chet­ny­ch wpi­su do ksiąg ko­ni ho­dow­la­ny­ch,
  • zmia­ny w wa­run­ka­ch wpi­su ogie­rów ra­sy ślą­skiej,
  • ter­mi­ny prób dziel­no­ści ogie­rów po 100-​dniowym tre­nin­gu,
  • wy­sta­wa ogie­rów „Święto Konia 2003”.

Numer 14 (luty 2003)

 1. Regulamin roz­gry­wa­nia Mistrzostw Polski Młodych Koni w 2003 ro­ku.
 2. Warunki uczest­nic­twa ogie­rów i kla­czy ho­dow­li za­gra­nicz­nej w za­wo­da­ch do­dat­ko­wy­ch roz­gry­wa­ny­ch pod­czas MPMK.

Numer 13 (styczeń 2003)

 1. Wyniki pró­by dziel­no­ści ogie­rów po 100-​dniowym tre­nin­gu w 2002 ro­ku (na­bór sierp­nio­wy) ZT Biały Bór.
 2. Wyniki pró­by dziel­no­ści ogie­rów po 100-​dniowym tre­nin­gu w 2002 ro­ku (na­bór sierp­nio­wy) ZT Bogusławice.
 3. Komunikaty.
 4. Aukcje ogie­rów zim­no­krwi­sty­ch w 2002 ro­ku.
 5. Liczba, bo­ni­ta­cja i wy­mia­ry ogie­rów pre­zen­to­wa­ny­ch na te­go­rocz­ny­ch wystawach-​sprzedażach.

Numer 12 (listopad 2002)

 1. Komunikaty.
 2. Konferencja na­uko­wa w Krakowie. „Nowe tren­dy w or­ga­ni­za­cji ho­dow­li i roz­ro­du ko­ni w Polsce”.

Numer 11 (sierpień 2002)

 1. Indeks war­to­ści użyt­ko­wej ko­ni.
 2. Wyniki prób dziel­no­ści ogie­rów – Biały Bór, 27 czerw­ca 2002.

Numer 10 (maj 2002)

 1. Regulamin roz­gry­wa­nia Mistrzostw Młodych Koni, po­sta­no­wie­nia ogól­ne.
 2. Postanowienia szcze­gó­ło­we:
  • dys­cy­pli­na ujeż­dże­nia,
  • dys­cy­pli­na sko­ków przez prze­szko­dy,
  • WKKW,
  • po­wo­że­nie za­przę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi.
 3. Warunki uczest­nic­twa ogie­rów i kla­czy ho­dow­li za­gra­nicz­nej w za­wo­da­ch do­dat­ko­wy­ch roz­gry­wa­ny­ch pod­czas Mistrzostw Polski Młodych Koni.
 4. Hippica Varsovia ’02 – Program Wykładów i Sympozjów.

Numer 9 (kwiecień 2002)

 1. O po­trze­bie we­ry­fi­ka­cji po­cho­dze­nia ko­ni ho­dow­la­ny­ch na pod­sta­wie ge­ne­tycz­ny­ch ba­dań krwi: 
  • rys hi­sto­rycz­ny ba­dań,
  • ak­tu­al­ny stan ba­dań na świe­cie i w Polsce,
  • ce­le ba­dań,
  • jesz­cze o te­sta­ch,
  • za­kres i me­to­dy ba­dań,
  • cer­ty­fi­kat po­cho­dze­nia,
  • za­sa­dy wy­klu­cza­nia po­cho­dze­nia,
  • te­st iden­ty­fi­ka­cyj­ny,
  • od­po­wie­dzi na naj­czę­ściej sta­wia­ne py­ta­nia.
 2. Jak po­bie­rać i prze­sy­łać pró­by krwi od ko­ni, w ce­lu ba­da­nia grup krwi?
 3. Protokół po­bra­nia krwi od ko­nia.
 4. Zlecenie ba­da­nia grup krwi ko­nia.

Numer 8 (luty 2002)

 1. Aukcje ogie­rów zim­no­krwi­sty­ch w 2001 r.
 2. Wykaz ogie­rów, któ­re ukoń­czy­ły 100-​dniowy te­st wierz­cho­wy w Zakładach Treningowych w 2001 r.
 3. Wykaz ogie­rów, któ­re ukoń­czy­ły 100-​dniowy te­st wierzchowo-​zaprzęgowy w Zakładach Treningowych w 2001 r.
 4. Szczegółowa oce­na punk­to­wa ogie­rów po 100-​dniowym te­ście wierz­cho­wym w Zakładach Treningowych w 2001 r.
 5. Szczegółowa oce­na punk­to­wa ogie­rów po 100-​dniowym te­ście wierzchowo-​zaprzęgowym w Zakładzie tre­nin­go­wym Bogusławice w 2001 r.

Numer 7 (listopad 2001)

 1. Polskie ko­nie na Mistrzostwach Świata Koni w Skokach przez Przeszkody.
 2. Próba dziel­no­ści ogie­rów po 8-​miesięcznym tre­nin­gu i re­mont sta­da ogie­rów:
  • kla­sy­fi­ka­cja ras ogie­rów wg wy­ni­ków pró­by dziel­no­ści po 8-​miesięcznym tre­nin­gu w 2001 r. z uwzględ­nie­niem śred­niej bio­me­trycz­ny­ch i śred­niej bo­ni­ta­cji,
  • kla­sy­fi­ka­cja wła­ści­cie­li wg wy­ni­ków pró­by dziel­no­ści po 8-​miesięcznym tre­nin­gu w 2001 r. z uwzględ­nie­niem śred­niej bo­ni­ta­cji i ras ogie­rów,
  • wy­ni­ki pró­by dziel­no­ści ogie­rów rocz­ni­ka 1998 po 8-​miesięcznym tre­nin­gu w ZT Biały Bór w dnia­ch 23-24.07.2001 r.
 3. Terminy prób dziel­no­ści ogie­rów po 100-​dniowym te­ście, któ­re za­koń­czą się au­kcja­mi w za­kła­da­ch tre­nin­go­wy­ch oraz wa­run­ki au­kcji.

Numer 6 (wrzesień 2001)

 1. Wyniki mi­ni­mal­ne ja­kie mu­szą osią­gnąć ogie­ry ras szla­chet­ny­ch (ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej, szla­chet­nej pół­krwi) w al­ter­na­tyw­ny­ch pró­ba­ch użyt­ko­wo­ści, w ce­lu wpi­sa­nia do ksiąg ko­ni ho­dow­la­ny­ch (po speł­nie­niu wa­run­ków ro­do­wo­do­wy­ch i eks­te­rie­ro­wy­ch).
 2. Warunki wy­ma­ga­ne przy kon­fek­cjo­no­wa­niu, prze­cho­wy­wa­niu, do­star­cza­niu i wy­ko­rzy­sta­niu na­sie­nia ogie­rów.
 3. Próby dziel­no­ści dla kla­czy: wy­ni­ki po­lo­wej pró­by dziel­no­ści kla­czy – Galiny 30.05.2001 r.
 4. Wzór zgło­sze­nia dla 4, 5 i 6-​letnich ko­ni star­tu­ją­cy­ch w Czempionatach Młodych Koni.

Numer 5 (kwiecień 2001)

 1. Regulamin roz­gry­wa­nia czem­pio­na­tów mło­dy­ch ko­ni:
  • po­sta­no­wie­nia ogól­ne
  • po­sta­no­wie­nia szcze­gó­ło­we (dys­cy­pli­ny ujeż­dże­nie, sko­ki przez prze­szko­dy, WKKW).

Numer 4 (luty 2001)

 1. Aukcje ogie­rów w 2000 ro­ku:
  • ogie­ry zim­no­krwi­ste
  • ogie­ry ślą­skie
 2. Wykaz ogie­rów ras: 
  • ma­ło­pol­skiej
  • wiel­ko­pol­skiej
  • szla­chet­nej pół krwi
 3. Ranking ogie­rów 7-​letnich i star­szy­ch w dys­cy­pli­na­ch ujeż­dże­nia, sko­ków przez prze­szko­dy, WKKW i po­wo­że­niu (2000 rok).

Numer 3 (listopad 2000)

 1. Warunki au­kcji w za­kła­da­ch tre­nin­go­wy­ch.
 2. O przy­go­to­wa­nia­ch mło­dy­ch ogie­rów do za­kła­dów tre­nin­go­wy­ch w Niemczech.
 3. Wyniki sza­co­wa­nia war­to­ści ho­dow­la­nej re­pro­duk­to­rów na pod­sta­wie re­zul­ta­tów ich po­tom­stwa w czem­pio­na­ta­ch mło­dy­ch ko­ni w sko­ka­ch przez prze­szko­dy.
 4. Powrót Dahomanów.

Numer 2 (wrzesień 2000)

 1. Próba dziel­no­ści w ZT Biały Bór – wy­ni­ki prób dziel­no­ści.
 2. Zebranie wła­dz PZHK.
 3. Uzupełnienie do biu­le­ty­nu nr 1/​00 – o czem­pio­na­ta­ch.
 4. Metoda two­rze­nia ran­kin­gów ogie­rów 7-​letnich i star­szy­ch w dys­cy­pli­na­ch ujeż­dże­nia, sko­ków przez prze­szko­dy i WKKW.

Numer 1 (lipiec 2000)

 1. Regulamin roz­gry­wa­nia czem­pio­na­tów mło­dy­ch ko­ni:
  • po­sta­no­wie­nia ogól­ne
  • po­sta­no­wie­nia szcze­gó­ło­we (dys­cy­pli­ny ujeż­dże­nie, sko­ki przez prze­szko­dy, WKKW).
 • RSS
 • Newsletter
 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • YouTube