Sprawy związ­kowe

Księgi Stadne

 

  • Księga Stadna Koni Rasy Małopolskiej - Tom VII, czę­ści 1-3, Księga Stadna Koni Rasy Wielkopolskiej – Tom VII część I, Księga Stadna Koni Rasy Konik Polski - Tom IX zostały bez­płat­nie udo­stęp­nione w wer­sji elektronicznej.
  • Ukazała się dru­kiem Księga Stadna Koni Rasy Wielkopolskiej – Tom VII część I. Księga zawiera infor­ma­cje o 304 ogie­rach oraz podano uzu­peł­nie­nie karier stad­nych ogie­rów zamiesz­czo­nych w poprzed­nich tomach.
  • Ukazała się dru­kiem długo ocze­ki­wana Księga Stadna Koni Rasy Konik Polski - Tom IX. Księga, zawie­ra­jąca infor­ma­cje o 819 kla­czach i 205 ogie­rach. Ilość egzem­pla­rzy ograniczona.
  • Ukazała się dru­kiem Księga Stadna Koni Rasy Małopolskiej - Tom VII, część 3 - „Konie anglo­arab­skie speł­nia­jące warunki Międzynarodowej Konferencji Konia Angloarabskiego (CIAA)”. Księga, zawie­raja infor­ma­cje o 485 kla­czach i 153 ogierach.
Tytuł księgi Dostępne tomy Cena 1 egz.
(wer­sja papie­rowa)
Nakład wyczer­pany
Księga Stada
Koni Rasy Małopolskiej (Km)
II, V, VI 80,- tomy
I, III i IV
VII/1
bez­płatna wer­sja elektroniczna
50,-
VII/2
bez­płatna wer­sja elektroniczna
70-
VII/3
bez­płatna wer­sja elektroniczna
60,-
Księga Stadna
Koni Rasy Wielkopolskiej (Kwlkp)
II/1, II/2, III/1, III/2, IV/1, IV/2,
V/1, V/2, VI/1
80,- tomy
I/1, I/2
VI/2 100,-
VII/1
bez­płatna wer­sja elektroniczna
60,-
Księga Stadna
Koni Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi (Ksp)
I 60,-
II 100,-
Księga Stadna
Koni Rasy Ślą­skiej (Ksl)
VII 80,- tomy
I, II, III, IV, V, VI
Księga Stadna
Koni Zimnokrwistych (Kz)
II/1, II/2, III/1, III/2, IV/1, IV/2,
V/1, V/2, VI/1
60,- tom I
Księgi Stadne
Koni Huculskich (Khc)
Koników Polskich (Kkn)
V, VI, VII 60,- tomy
I, II, III, IV
Kkn VIII 40,-
Khc VIII 65,-
Kkn IX
bez­płatna wer­sja elektroniczna
80,-
Krajowy Rejestr
Koni Małych
(KRKM)
I 60,-
Rejestr
Kuców i Koni Małych
(Rkkm)
II 50,-

Podane ceny zawie­rają 5% podatku VAT.

Wszystkie wymie­nione wydaw­nic­twa Polskiego Związku Hodowców Koni są do naby­cia w Redakcji Ksiąg Stadnych (tel. (22) 628-98-38), a przed­sta­wione powy­żej ceny są obo­wią­zu­jące dla człon­ków związku.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube